Wetgeving omtrent steenmarters? Dit moet u weten!

De steenmarter is een beschermde diersoort volgens de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat steenmarters niet gevangen, bestreden of gedood mogen worden, ook niet als ze overlast veroorzaken in uw omgeving of in uw huis. Wel is het toegestaan om de steenmarter op een diervriendelijke manier te verjagen uit uw huis of auto zonder dat het dier hierdoor verwondingen oploopt.Bij overtreding van de Wet natuurbescherming kunt u namelijk te maken krijgen met een overtreding, dan wel misdrijf, krachtens de Wet op de economische delicten (WED).De apparaten die op deze website worden aangeboden zijn geheel diervriendelijk en daarom een goede oplossing voor het op afstand houden van steenmarters.

Inhoudsopgave

 1. Wet natuurbescherming
 2. Wet op de economische delicten
 3. Geldboetes
 4. Legaal de steenmarter verjagen

1. Wet natuurbescherming

Hieronder de relevante wetsteksten uit de Wet natuurbescherming, met betrekking tot de steenmarter (die is aangemerkt als beschermde diersoort).

Paragraaf 2: bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving

Artikel 9Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.Artikel 10Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.Artikel 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Paragraaf 3: bepalingen betreffende het bezit, het vervoer en de handel

Artikel 13 1. Het is verboden:

 • a. planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort, of
 • b. te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.

Paragraaf 4: overige verbodsbepalingen

Artikel 14

 1. Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten.
 2. Het is verboden planten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten in de vrije natuur te planten of uit te zaaien.
 3. Het is verboden planten of dieren, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, onder zich te hebben, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorradig of voorhanden te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden of af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden.
 4. Krachtens het tweede en derde lid kunnen slechts worden aangewezen soorten die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van beschermde inheemse dier- of plantensoorten of die aanmerkelijke verslechtering kunnen veroorzaken van omstandigheden die voor het voortbestaan van die soorten noodzakelijk zijn.

De complete Wet natuurbescherming kunt u bekijken via deze link.

2. Wet op de economische delicten (WED)

Artikel 1a

Economische delicten zijn eveneens:

 • 1. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Wet natuurbescherming, artikel 13, eerste lid.
 • 2. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Wet natuurbescherming, de artikelen 8 , 9 , 11 , 12a, 14, eerste, tweede en derde lid , 15, eerste en tweede lid , 15a , 15b , 17 , 18, eerste lid , 26, derde en vijfde lid , 47, 73, 75e en 79, tweede lid.
 • 3. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Wet natuurbescherming, de artikelen 10, 16, 37, eerste en tweede lid, 38, eerste lid, 50, eerste, tweede en derde lid, 51, 52, 53, 54, eerste lid, 58, 59, tweede lid, 60, vijfde lid, 62, eerste lid, 63, eerste lid, 64, tweede lid, 67, zesde lid, 72, vijfde lid, 74, eerste lid, 74a, eerste lid, 81, eerste lid, en 111, eerste lid.

Artikel 2

 • 1. De economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 1° en 2° , en artikel 1 a , onder 1° en 2° , zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan; voor zover deze economische delicten geen misdrijven zijn, zijn zij overtredingen.
 • 3. De economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 3°, zijn misdrijven of overtredingen, al naar gelang zij in de desbetreffende voorschriften als misdrijf dan wel als overtreding zijn gekenmerkt.

Artikel 4

Waar in deze wet in het algemeen of in het bijzonder wordt gesproken van een economisch delict, dat een misdrijf oplevert, wordt medeplichtigheid aan en poging tot zodanig delict daaronder begrepen, voor zover niet uit enige bepaling het tegendeel volgt.

Artikel 5

Tenzij bij de wet anders is bepaald, kunnen ter zake van economische delicten geen andere voorzieningen met de strekking van straf of tuchtmaatregel worden getroffen dan de straffen en maatregelen, overeenkomstig deze wet op te leggen.

Artikel 6

 • 1. Hij, die een economisch delict begaat, wordt gestraft:
  • 1. in geval van misdrijf, voor zover het betreft een economisch delict, bedoeld in artikel 1, onder 1° , of in artikel 1 a , onder 1° , met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie;
  • 2. in geval van een ander misdrijf met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, taakstraf of geldboete van de vierde categorie;
  • 3. in geval van overtreding, voor zover het betreft een economisch delict bedoeld in artikel 1, onder 1° , of in artikel 1 a , onder 1° , met hechtenis van ten hoogste een jaar, taakstraf of geldboete van de vierde categorie;
  • 4. in geval van een andere overtreding, met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie.

3. Geldboetes voor de steenmarter doden, verwonden, vangen of bemachtigen

Geldboetes

Voor kleine overtredingen staat de hoogte van de geldboete vast. Grotere overtredingen zijn verbonden aan een categorie waarvoor het maximumbedrag is vastgelegd. De rechter of officier van justitie bepalen in dat geval de daadwerkelijke hoogte van de boete. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boetes.

Kleine overtredingen

Zwart reizen met de trein kost 50 euro, openbare dronkenschap 380 euro en wildplassen 140 euro. Een overzicht van alle boetes voor kleine overtredingen staat in de boetedatabase van het Openbaar Ministerie. Sinds 1990 worden deze boetes administratief afgehandeld, zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Grotere overtredingen

Grotere strafbare feiten kunnen ook bestraft worden met een geldboete. Wettelijk zijn alle strafbare feiten verbonden aan een categorie. Per categorie is een maximale hoogte vastgesteld.De hoogte hiervan is per 1 januari 2010:

 • Categorie 1: €380,-
 • Categorie 2: €3.800,-
 • Categorie 3: €7.600,-
 • Categorie 4: €19.000,-
 • Categorie 5: €76.000,-
 • Categorie 6: €760.000,-

Diefstal is bijvoorbeeld een strafbaar feit van de 4e categorie. Dit betekent dat maximaal een boete van €19.000,- kan worden opgelegd. Alle misdrijven en overtredingen tegen steenmarters vallen in de 4e en 5e categorie. Dat betekent dus dat u een boete kunt krijgen tot €19.000,- of zelfs € 76.000,- (in combinatie met hechtenis) bij bestrijding, verstoren, vangen en vermoorden van steenmarters.De complete Wet op de economische delicten kunt u bekijken via deze link.

4. Legaal de steenmarter verjagen

Er bestaan verschillende oplossingen voor in en rondom uw huis die steenmarters legaal verjagen. Hieronder vindt u een overzicht van deze oplossingen.

4.1. Ultrasone marter verjager

weitech pest garden protector 2 met flits ultrasone marter verjagerEen ultrasone marter verjager is een apparaat dat krachtige ultrasone geluidstonen uitzend waardoor het een oppervlakte van 200m2 kan beschermen. Hedendaags zijn er diverse varianten op de markt te vinden waarvan wij de onderstaande adviseren.

Bekijk en vergelijk alle producten

4.2. Anti-marter spray

eenzet anti-marter sprayEen anti-marter spray wordt gebruikt om te spuiten in uw auto. We raden u aan te spuiten als u op vakantie bent (Oost en Zuid-Oost Europa), in het kritieke (herfst) seizoen of als u zich bevindt in een gebied waar steenmarters actief zijn. Hieronder hebben wij de sprays die wij adviseren op een rijtje gezet.

Bekijk en vergelijk alle producten

4.3. Steenmarter Verjagen Offerte

Bekijk hier welke lokale ongediertebestrijders kunnen helpen met het verjagen van steenmarters. Ontvang vrijblijvend een aantal offertes. Deze tool wordt aangeboden in samenwerking met de ongediertebestrijders van slimster.nl:

 

Lees meer over…